Všeobecné obchodní podmínky DIDACTICUS, s.r.o.

1. Objednávky a vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká na základě smlouvy o zajištění překladatelských prací, resp. tlumočení – rámcové smlouvy nebo smlouvy na konkrétní překlad, korekturu, tlumočení apod. Smlouva je uzavřena a smluvní vztah vzniká v případě podpisu Smlouvy objednatelem a zhotovitelem, popř. rovněž na základě písemné objednávky objednatele potvrzené ze strany zhotovitele. Objednávku je možné realizovat rovněž osobně, přičemž tato bude smluvními stranami následně písemně potvrzena.

2. Cenové podmínky

Ceny všech služeb/zakázek jsou smluvní a sjednávají se mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě.

3. Plnění objednávky – dodací podmínky

Předmětem plnění je provedení služeb, které jsou předmětem činnosti zhotovitele, zejména vyhotovení překladu nebo zajištění tlumočnických služeb či poskytnutí jiných doplňkových služeb v rámci předmětu činnosti zhotovitele, podle ujednání uvedených ve smlouvě.

4. Reklamace

Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 90 dnů od ukončení tlumočení dle Smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají.

5. Důvěrnost informací

Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, které mu budou objednatelem zpřístupněny v rámci plnění smluvního vztahu. Veškeré materiály, které v této souvislosti od objednatele obdrží, bude považovat za důvěrné.

Plné znění obchodních podmínek platných pro poskytování služeb překladů a tlumočení je možné získat zde.

Pin It on Pinterest