Svatba s cizincem na území ČR i mimo ČR – co je potřeba? [2023]

Svatba s cizincem, ať již na území ČR nebo mimo její území, není tak úplně jednoduchá záležitost, jako v případě sňatku mezi občany stejného státu. Zejména není tak jednoduché sehnat veškeré doklady a dokumenty, které jsou k tomu potřeba.

Na internetu se vyskytuje mnoho článků na toto téma, žádný nám ale nepřišel úplný a srozumitelný. Proto jsme se snažili sepsat dohromady důležité informace, které byste rozhodně měli znát, pokud si chcete za manžela či manželku vzít občana jiného státu.

V tomto článku se dozvíte:

■   jak probíhá uzavření manželství s cizincem na území ČR,
■   co je třeba vyřídit před svatbou s matrikou,
■   jaké doklady je na matriku třeba dodat,
■   jak tyto doklady správně přeložit a ověřit
■   jak postupovat v případě církevního sňatku,
■   jak probíhá uzavření manželství s cizincem mimo území ČR.

Důležité upozornění: 

Jako překladatelská agentura zajišťujeme soudní překlady a rádi vám poradíme se vším, co se jich týká. Pokud v článku nenajdete veškeré informace, které potřebujete, a týkají se jiného tématu než překladů, obraťte se prosím na vaši matriku (matriku příslušnou k místu konání svatby):

 Seznam matričních úřadů: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0054. 

Článek je ale komplexní, a proto byste v něm veškeré informace měli najít.

Uzavření manželství s cizincem na území ČR

Stejně jako u všech jiných svatebních obřadů si můžete vybrat místo obřadu i jeho formu – občanský nebo církevní sňatek. Vždy budete potřebovat dva svědky.

Před obřadem budete muset navštívit matriku v místě svatebního obřadu – tedy vyhledat matriční úřad, pod který spadá oblast svatebního obřadu či se v případě církevního sňatku obrátit na oprávněnou osobu pověřenou církví nebo náboženskou společností. V obou případech ale matriku navštívit musíte a je potřeba zde předložit několik dokladů dle zákona č. 301/2000 Sb.

Nezapomeňte, že všechny doklady a dokumenty cizince, které budete na matrice předkládat, musí mít náležitosti veřejné listiny. Pokud jsou tedy vydány orgány cizích států a v cizím jazyce, je třeba, aby byly tyto dokumenty dobře ověřeny a správně přeloženy (soudní překlad, apostila, superlegalizace – více se dočtete dále v tomto článku).

Svatba s cizincem – co je třeba vyřídit s matrikou?

svatba s cizincem

1) Dotazník k uzavření manželství

Snoubenci se musí osobně dostavit na příslušný matriční úřad a prokázat zde totožnost. Zároveň zpravidla zde oba vyplňují Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte přímo od pracovníka matriky. V tomto dotazníku uvádíte termín, místo a další podrobnosti svatebního obřadu a také si volíte budoucí příjmení své i vašich dětí narozených v manželství.

Ohledně volby příjmení existuje v Dotazníku několik variant:

■    Příjmení jednoho ze snoubenců bude společným příjmením manželů.

■    Každý ze snoubenců si ponechá své dosavadní příjmení.

■   Snoubenci budou používat společné příjmení, ale jeden ze snoubenců bude na druhém místě uvádět své původní příjmení – nelze uvádět více než dvě příjmení dohromady.

■   Příjmení ženy může být i bez koncovky -ová. Taktéž u dívek s cizím občanstvím narozených v manželství.

2) Doklady snoubence, který je občanem ČR

Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v ČR, je povinen prokázat svou totožnost a předložit:

a)    rodný list, 
b)    doklad o státním občanství,
c)    výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d)    výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e)    pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, manželky, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

Doklady b) až e) však shánět nemusíte, matrika si je pomocí dálkového přístupu ověří sama jen na základě předložení občanského průkazu. Rodný list s sebou mít musíte.

3) Doklady snoubence, který není občanem ČR

Snoubenec, který je cizincem, k Dotazníku k uzavření manželství připojí ještě:

a)    rodný list,
b)    doklad o státním občanství (cestovní pas),
c)    doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší         6 měsíců – více bod 3.1.,
d)    potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno – více bod 3.2.,
e)    potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů – více bod 3.3.,
f)    úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad však předkládat nemusíte, pokud je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství) – více bod 3.4.,
g)   pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený – více bod 3.4.
h)   potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
i)    doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Doklad o státním občanství, o právní způsobilosti uzavřít manželství a potvrzení o osobním stavu a pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu.

3.1. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

Nezapomeňte, že doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství musí mít i občané EU a musí obsahovat:

■   jméno a příjmení, datum a místo narození snoubence,

■    údaj o místě trvalého pobytu,

■    státní občanství,

■    potvrzení, že neexistují překážky k uzavření manželství,

■   potvrzení, že snoubenec nemá uzavřená jiná manželství (rodinný stav musí být svobodný/á nebo rozvedený/á nebo vdovec/vdova),

■   datum vydání, otisk úředního razítka, jméno, příjmení a podpis úředníka.

Tento doklad vydává domovský stát a nejlepší informace o jeho získání dostanete na ambasádě domovské země. Ambasáda vám buď s jeho vydáním pomůže, nebo pro něj budete muset do domovského státu odcestovat.

Pokud nejsou některé z výše popsaných informací v dokladu obsaženy, musejí být doloženy samostatným potvrzením (např. potvrzení o trvalém pobytu, státním občanství, rozvodu, atd.).

Tento doklad o právní způsobilosti nesmí být starší než 6 měsíců.

3.2. Potvrzení o osobním stavu a pobytu

Pokud v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství není uveden rodinný stav a údaj o místě trvalého pobytu, musíte si obstarat potvrzení o osobním stavu a pobytu.

Toto potvrzení vám vydá domovský stát a opět je dobré poradit se s vaší ambasádou.

Potvrzení o osobním stavu a pobytu nesmí být starší 6 měsíců.

3.3. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR

Toto potvrzení vydává Cizinecká policie ČR a nesmí být starší než 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. K jeho zajištění budete potřebovat cestovní pas a zaplatit správní poplatek ve formě kolku, který si koupíte na každé pobočce České pošty.

Toto potvrzení nepotřebují občané Evropské unie, občané jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinní příslušníci.

Mapa států Evropského hospodářského prostoru

svatba s cizincem

3.4. Pokud je snoubenec rozvedený či ovdovělý

Pokud je snoubenec, který není občanem ČR, rozvedený, je třeba ke všem dokladům přiložit pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Pokud se snoubenec rozváděl v cizí zemi a jedním z manželů byl občan ČR, musíte nejdříve požádat Nejvyšší soud ČR, aby rozsudek o tomto rozvodu uznal za platný.

 Tuto žádost u Nejvyššího soudu ČR však nemusíte dělat v případě, kdy:

■     k rozvodu došlo v zemích, se kterými ČR uzavřela dvoustrannou smlouvu o mezinárodní právní pomoci,
■     k rozvodu došlo v zemích, které jsou signatářem Úmluvy o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (tato Úmluva je součástí Haagské úmluvy).

Pokud je snoubenec, který není občanem ČR, ovdovělý, musí doložit úmrtní list zemřelého manžela/ky. Tento list však nemusíte předkládat, pokud je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, pokud je jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Každá matrika vám k této podmínce podá více informací.

Všechny doklady snoubence, který není občanem ČR, je třeba ověřit a soudně přeložit.

Jak je již popsáno výše, musí být všechny tyto doklady snoubence, který je cizincem, opatřeny těmi správnými ověřeními (apostila či superlegalizace, pokud nestanoví mezinárodní smlouvy jinak) a soudně přeloženy do českého jazyka. Soudní překlad (taktéž úřední překlad) a tato ověření dokazují, že listina vydaná orgány jiné země je pravá a její překlad je správný.

1) Soudní překlad

Kdy stačí pouze soudní překlad?

Nejjednodušší cestou je doklady nechat pouze soudně přeložit do češtiny. Což znamená, že tyto listiny musí přeložit soudní překladatel, který k tomu má oprávnění a je jmenován krajským soudem. Takový překlad je poté opatřen tlumočnickou doložkou.

Soudní překlad vám bude stačit ve chvíli, kdy má ČR se zemí, ze které snoubenec (cizinec) pochází, uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.

Těmito zeměmi jsou:

Afganistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.       

Aktuální výpis těchto států najdete v dokumentu na konci stránky zde.

Soudní překlad také stačí ve chvíli, kdy si berete občana EU. Od 16.2.2019 vstoupilo v platnost nařízení EU, které určuje, že v případě, kdy se v EU dokládají tyto následující listiny, stačí jejich soudní překlad i v případě, že s touto zemí nemá ČR uzavřenou mezinárodní dohodu o soudních překladech.

■   listiny stvrzující narozeníúmrtí či jméno,

■   listiny ohledně uzavření sňatkurozvoduregistrovaném partnerství či zrušení registrovaného partnerství,

■   listiny ohledně rodičovství a osvojení,

■   listiny potvrzující státní příslušnost,

■   potvrzení o neexistenci záznamu v trestním rejstříku,

■   potvrzení o skutečnosti, že je osoba na živu,

■   notářské zápisy.

Kde soudní překlad zajistit?

Soudní překlad získáte od soudního tlumočníka, který je jmenován příslušným krajským soudem dle zákona č. 354/2019 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů.

Stačí tedy jen takového soudního tlumočníka najít a ujistit se, že má potřebná oprávnění.

Nebo soudní překlad vyhotoví téměř každá překladatelská agentura. Výhodou je, že agentury spolupracují pouze s prověřenými překladateli a vyhotoví takový překlad rychle a spolehlivě. Pokud byste o služby agentur měli zájem, můžete poptat naši překladatelskou agenturu Didacticus.

2) Apostila

Kdy potřebuji apostilu?

Pokud ČR nemá se státem, odkud snoubenec pochází, uzavřenou dvoustrannou smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, je třeba dohledat, zda je tento stát signatářem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (součástí Haagské úmluvy).

Pokud ano, je třeba soudní překlad navíc opatřit apostilou.

Zde je výčet některých států, které nemají s ČR uzavřenou dvoustrannou mezinárodní dohodu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů a zároveň jsou smluvními státy Úmluvy o apostile:

Argentina, Arménie, Austrálie, Bahamy, Brazílie, ČR, Estonsko, Falklandy, Fidji, Finsko, Irsko, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Kazachstán, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Malta, Mexiko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Panama, Švédsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, Venezuela.

Kompletní seznam států, které jsou signatáři Haagské Úmluvy o apostile, najdete zde

Kde apostilu získám?

Apostilní doložku vydává v každé zemi tzv. apostilní úřad. Obvykle je to Ministerstvo zahraničních věcí. Doporučujeme vám poradit se s ambasádou dané země. Apostilu také může pomoci vyřídit překladatelská agentura.

Následný soudní překlad může opět zajistit soudní překladatel či agentura.

3) Superlegalizace

Kdy musím dokumenty superlegalizovat?

Listiny a dokumenty je třeba superlegalizovat ve všech státech, které:

■   nemají s ČR uzavřenou bilatelární mezinárodní smlouvu, která upravuje osvobození od ověření,
■   ani není smluvním státem Úmluvy o apostile.

Díky superlegalizaci může zahraniční stát bez obav superlegalizovaný dokument přijmout a považovat ho za legitimní.

Jak dokumenty superlegalizovat?

Listinu musí nejprve ověřit příslušný úřad cizí země (většinou úřad nadřazený úřadu, který listinu vydal) a také Ministerstvo zahraničních věcí dané země. Poté je taková listina superlegalizována zastupitelským úřadem ČR, který je příslušný pro stát, ze kterého dokument pochází.

Důrazně upozorňujeme, že v každé zemi může superlegalizace probíhat trochu jinak a tak doporučujeme poradit se s ambasádou cizí země.

Pokud si nejste jisti, v jaké zemi potřebujete jaké ověření, zde si můžete prohlédnout přehlednou infografiku jednotlivých zemí.

Co dělat v případě církevního obřadu?

Pokud se rozhodnete pro církevní obřad, celý proces je obdobný. Musíte navštívit místně příslušnou matriku ke svatebnímu obřadu a zde dodat veškeré doklady, jako při civilním sňatku.

Po vyřízení zde podáte žádost o Osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku. Toto potvrzení nesmí být při svatebním obřadu starší 3 měsíců.

Poplatky matrice

Také je dobré, dát si pozor na poplatky. Při uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR je účtována částka 3 000 Kč.

Pokud má trvalý pobyt na území České republiky jeden ze snoubenců, činí tento poplatek 2 000 Kč.

Co je potřeba během svatebního obřadu – soudní tlumočník

Pokud alespoň jeden ze snoubenců nemluví česky, je nutné, aby byl při svatebním obřadu přítomen i soudní tlumočník. To je takový tlumočník, který je jmenován krajským soudem a má příslušná potřebná oprávnění. Tento tlumočník připojí svůj podpis na Protokol o uzavření manželství a prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Soudního tlumočníka můžete poptat u nás a my vybereme toho správného přesně dle vašich požadavků a potřeb.

A co po svatbě – oddací list

Pokud bude váš svatební obřad občanský, tedy s přítomností pracovníka matriky, nemusíte dělat nic. Matrikář/ka si vezme Protokol o uzavření manželství s sebou na úřad a vystaví Oddací list, který vám poté zašle poštou.

Pokud budete mít svatební obřad církevní, je třeba tento Protokol o uzavření manželství doručit do 3 pracovních dnů na matriční úřad. Úředník poté vystaví Oddací list, který vám pošle poštou.

Nezapomeňte, že pokud budete potřebovat Oddací list použít v cizině, potřebujete ho opět soudně přeložit a popřípadě opatřit správným ověřením.

Uzavření manželství s cizincem mimo území ČR

Pokud se jako občan ČR chystáte na svatební obřad v zahraničí, musíte se informovat u příslušných úřadů dané země, co vše jste povinni splnit a dodat.

Veškeré podmínky uzavření a forma sňatku se řídí právními předpisy této země. To, zda jste způsobilí uzavřít manželství, se posuzuje dle zákonů České republiky.

V odůvodněných případech lze uzavřít manželství na zastupitelském úřadu ČR (zejména ze zdravotních důvodů, dlouhodobého pobytu v cizině, apod.).

Pokud k takovému sňatku dojde, máte povinnost tuto skutečnost ohlásit na Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno.

Při tomto ohlašování je třeba předložit:

a)   vyplněný formulář o uzavření manželství,
b)   originál oddacího listu (soudně přeložený do českého jazyka se správným ověřením dle země),
c)    rodné listy obou manželů (u cizince soudně přeložený se správným ověřením dle země),
d)   doklady totožnosti,
e)   dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely,
f)   pokud byl snoubenec rozvedený – pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství (u snoubence cizince soudně přeložený do českého jazyka se správným ověřením dle země),
g)   pokud je snoubenec ovdovělý – úmrtní list minulého manžela/ky (u snoubence cizince soudně přeložený do českého jazyka se správným ověřením dle země).

Pokud si nejste jisti, jaké ověření pro dokumenty potřebujete, zde si můžete prohlédnout přehlednou infografiku jednotlivých zemí.

Upozornění: Jak už jsme avizovali výše, jako překladatelská agentura zajišťujeme soudní překlady a rádi vám poradíme i s apostilou či superlegalizací. Pokud však v článku nenajdete veškeré informace, které potřebujete, a týkají se jiného tématu než překladů, obraťte se prosím na vaši matriku (matriku příslušnou k místu konání svatby):

 Seznam matričních úřadů: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0054. 

Pin It on Pinterest

Share This