Nejčastější otázky k soudním překladům

Potřebujete získat soudní překlad, ale nevíte, co vlastně soudní překlad znamená a kde vůbec začít, nebo Vám jen něco není jasné? V tomto článku najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky k soudním překladům.

soudní překlady
Zdroj: https://gtelocalize.com/wp-content/uploads/2022/01/Top-6-Challenges-Of-Legal-Translation.jpg

Co je soudní překlad a k čemu slouží?

Soudní překlad může být vyhotoven výhradně soudním překladatelem, který má k vykonávání této funkce speciální oprávnění. Tento typ překladu je určen pro oficiální použití při jednání s úřady, státními institucemi, ambasádami či jinými veřejnými orgány nebo také v obchodním styku mezinárodně působících společností. Slouží především k tomu, aby zajistil Vaši právní ochranu.

Soudní překlad je vždy neoddělitelně spojen s originální listinou nebo její úředně ověřenou kopií a opatřen tlumočnickou doložkou s razítkem soudního překladatele a trikolórou. Soudně ověřené překlady se dále řídí zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (ve znění zákona č. 166/2020 Sb.).

Jaký je rozdíl mezi soudními, úředními a notářskými překlady?

Termíny soudní překlad a úřední překlad označují tutéž skutečnost, tudíž mezi nimi není žádný rozdíl. Se soudním překladem se můžete setkat hned pod několika označeními, jako je například soudně ověřený překlad, úředně ověřený překlad nebo také překlad s kulatým razítkem.

Soudní překlady někdy také bývají mylně označovány za „notářské překlady“, což je chybný termín, jelikož se notář úředně ověřeného překladu neúčastní. Notářské ověření se může týkat ověření pravosti podpisu (legalizace) nebo ověření shody kopie dokumentu s originálem (vidimace), nikoli však samotného překladu.

Kdo je soudní překladatel?

Soudní překladatel je fyzická osoba zapsaná do seznamu soudních překladatelů a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti, která má oprávnění vykonávat úřední překlady v souvislosti s právním jednáním. Soudní překladatel musí být do této funkce jmenován krajským soudem. Toho lze dosáhnout za předpokladu, že splní všechny požadované podmínky:

 • bezúhonnost v trestním rejstříku
 • české občanství
 • rodilý mluvčí českého jazyka, který získal magisterské vysokoškolské vzdělání v rodném jazyce
 • magisterské jazykové vzdělání v oboru překladatelství/tlumočnictví, filologie či učitelství daného jazyka nebo magisterské vzdělání v jiném oboru a složení specializované státní jazykové zkoušky (úroveň C2) pro obor překladatelství a tlumočnictví
 • právnické vzdělání (magisterské vzdělání na právnické fakultě nebo doplňkovým studiem pro tlumočníky a překladatele)
 • minimálně 5 let aktivní překladatelské praxe, z níž převážná část musí být získaná po absolvování státní překladatelské zkoušky
 • složení vstupní zkoušky zajišťovanou Justiční akademií, v níž se ověřují především znalosti právních předpisů upravujících výkon tlumočnické a překladatelské činnosti a řízení, v nichž se tlumočnická činnost vykonává

Co je to doložka soudního překladatele?

Doložka soudního překladatele neboli tlumočnická doložka je neoddělitelnou součástí soudního překladu a slouží jako osvědčení o provedení překladu soudním tlumočníkem. Doložkou je tak stvrzována shoda překladu s původním zněním originálního dokumentu. Tlumočnická doložka je dle zákona opatřena kulatým razítkem, neboli pečetí, a podpisem soudního překladatele. Její forma je tedy kodifikována.

Je možné získat soudní překlad elektronicky?

Ano, od 1. ledna 2021 lze dle zákona č. 354/2019 Sb., získat soudní překlad také v elektronické podobě. Musí ovšem obsahovat kvalifikovaný elektronický podpiscertifikát s údaji o překladateli a elektronické časové razítko

Tento překlad je dle zákona vyhotovený ve formátu PDF/A a obsahuje stejné náležitosti jako fyzický překlad. Není však opatřen kulatým razítkem jako listinná podoba. Místo něj obsahuje zmíněný elektronický podpis za pomoci QSCD prostředků.

Elektronický soudní překlad je tím pádem plnohodnotnou a rovnocennou alternativou klasického listinného soudního překladu. Jeho platnost je 5 let a lze jej kdykoli konvertovat do listinné podoby. Pokud byste měli o elektronický soudní překlad zájem, můžeme Vám ho vyhotovit a následně zaslat emailem, přes datovou schránku nebo uložit na datový nosič.

Jaký je rozdíl mezi soudním a právním překladem?

Tyto dva termíny bývají často zaměňované, přestože je mezi nimi rozdíl. Právní překlady spadají do kategorie odborných překladů, konkrétně z oblasti práva, a měly by být vyhotovovány překladatelem, který má právní vzdělání nebo dlouholeté zkušenosti v oboru. Dokumenty určeny k právnímu překladu musí být přeloženy přesně s dodržením správné terminologie. Zpravidla se jedná o překlady:

 • obchodních podmínek
 • směrnic a norem
 • žalob a rozsudků
 • právních posudků
 • zákonů
 • právních smluv
 • a další dokumenty

Soudní překlady slouží k jiným účelům, zpravidla tehdy, je-li potřeba přeložit pro potřeby úředních úkonů dokument, který byl v originálním znění vydán v cizím jazyce. Jak jsme si již uvedli výše, úřední překlady může vykonávat pouze soudní překladatel, který svým razítkem ručí za správnost překladu. Nejčastěji se soudní překlad týká dokumentů, jako jsou:

 • rodné, oddací a úmrtní listy
 • diplomy, certifikáty a další doklady o vzdělání
 • výpisy z rejstříku trestů nebo obchodního rejstříku
 • notářské zápisy a soudní rozhodnutí
 • dokumenty pro zahraniční instituce
 • obchodní smlouvy
 • a další dokumenty

Kdy se neobejdu bez soudního překladu?

Zpravidla se jedná o situace, kdy potřebujete dodat překlad dokumentů pro potřeby úředních úkonů, pro styk s úřady, bankami, pojišťovnami, vzdělávacími institucemi, policií, soudy, ambasádami apod.

Pokud po Vás nějaká instituce požaduje překlad dokumentu, doporučujeme si vždy na tomto místě nejprve ověřit, zda potřebujete soudní překlad, nebo stačí běžný překlad, a teprve poté si daný překlad objednat. Mezi nejběžnější situace, kdy se lidé neobejdou bez soudního překladu, patří zejména:

 • studium v cizině
 • práce v zahraničí
 • svatba v zahraničí
 • sňatek s cizincem na území ČR
 • jednání s cizineckou policií
 • legalizace pobytu cizí zemi
 • pobírání důchodu v cizině

Je nutné použít k soudnímu překladu originální dokument?

K soudnímu překladu nemusí být použita pouze originální listina – lze ji nahradit notářsky ověřenou kopií. Ve většině případů bývá dokonce nezbytné originál suplovat kopií, aby Vám mohl zůstat, např. jedná-li se o osobní dokumenty, jako je rodný list apod. Notářskou kopií se míní doslovný opis dokumentu opatřený razítkem a podpisem notáře. Tomuto notářskému ověření se odborně říká vidimace.

Pro notářské ověření dokumentů určených do zahraničí je nutné získat kopii přímo od notáře, to znamená, že nestačí zajít pouze na pobočku Czech POINT, ani získat podpis od tajemníka notářské kanceláře.

Pouze notářem ověřená kopie má stejnou právní váhu jako originální písemnost na mezinárodní úrovni. Pokud se tedy vydáte do notářské kanceláře s dokumenty určenými do zahraničí, vždy tuto skutečnost nahlaste předem.

Co znamená vyšší ověření soudního překladu?

Klasický soudní překlad je možné uplatnit pouze ve státech, které mají s Českou republikou uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu, která upravuje osvobození od vyššího ověření. Patří sem většina evropských a také několik dalších zámořských zemí. Kompletní seznam těchto států naleznete zde.

Pokud ovšem země, pro kterou potřebujete získat soudně ověřený překlad, nemá s ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu, budete muset získat vyšší ověření, a to buď apostilu nebo superlegalizaci.

tomto článku se můžete detailněji dočíst, co přesně tato ověření znamenají a jakých zemí se týkají. Získat vyšší ověření se obvykle pojí s mnoha administrativními starostmi, které za Vás v naší agentuře v případě zájmu rádi vyřešíme.

Je možné získat úřední překlad cizojazyčného dokumentu v ČR?

Ano. Na cizojazyčné dokumenty se vztahují stejné požadavky na náležitosti jako na listiny v češtině. Soudní překlady na území ČR se běžně vyhotovují z českého do cizího jazyka nebo z cizího jazyka do českého. Pokud ovšem musíte získat vyšší ověření překladu apostilou nebo superlegalizací, je nezbytné tato ověření získat ve státě, který dané dokumenty vydal.

Kolik stojí soudní překlad?

Soudně ověřený překlad se účtuje podle počtu započatých normostran, což je standardizovaná strana textu o 1800 znacích výsledného textu. Vždy se také zohledňuje náročnost textu a jazyková kombinace. Pokud by Vás zajímala cena za konkrétní překlad, můžete nám nezávazně zaslat poptávku prostřednictvím formuláře nebo emailem a my Vás budeme kontaktovat s konkrétní cenovou nabídkou.

Jak dlouho trvá soudní překlad?

V naší agentuře standardně vyhotovujeme soudní překlady do 3 pracovních dnů. Záleží ale na objemu a náročnosti překladu. U rozsáhlejších dokumentů se doba dodání může prodloužit. Pokud byste ale na překlad spěchali a potřebovali ho co nejdříve, rádi se s Vámi individuálně domluvíme na možnosti expresního dodání soudního překladu.

Kde najít soudního překladatele?

Všichni soudní překladatelé jsou zapsáni u krajských soudů, tudíž se při hledání můžete obrátit na vyhledávací portál Ministerstva spravedlnosti. Zde můžete vyhledat překladatele podle jazyka, lokality (kraj, obec), specializace nebo konkrétního jména. Další možností je navštívit stránky Komory soudních tlumočníků a překladatelů, což je profesní sdružení pro překladatele a tlumočníky.

Nejjednodušším způsobem je ovšem obrátit se přímo na překladatelskou agenturu, která Vám ušetří spoustu času a práce s hledáním a vše potřebné pro Vás obstará. V naší agentuře Didacticus spolupracujeme s mnoha soudními překladateli a rádi Vám zajistíme soudní překlady v mnoha světových jazycích.

Pokud máte ještě nějaké další dotazy, na které jste výše nenašli odpověď, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám je zodpovíme.

Pin It on Pinterest

Share This