Soudní překlad vs překlad bez ověření

Existují situace, kdy běžný překlad nestačí a je nutné získat soudní překlad, neboli překlad „s razítkem“, vyhotovený soudním překladatelem. Zajímá Vás, kdy potřebujete soudně ověřený překlad a kdy stačí překlad bez ověření?

soudní překlad

Co znamená soudní překlad?

Pokud budete mít co dočinění se zahraničními úřady, připravte se na to, že jim pravděpodobně nebude stačit klasický překlad, ale budou po Vás chtít překlad provedený soudním překladatelem, nazývaný soudní překlad. Setkat se s ním ale můžete i pod mnoha dalšími názvy, jako je například soudně či úředně ověřený překlad nebo také překlad s kulatým razítkem. Typicky se týká překladů úředních a osobních dokumentů, jako jsou diplomy či oddací listy, nebo různé smlouvy.

Důvodem, proč veřejné a oficiální instituce požadují soudně ověřené překlady, je to, že je dle zákona může vyhotovit pouze soudní překladatel, který díky svému oprávnění pro tuto funkci stvrzuje správnost překladu a právních náležitostí dané země. Soudní překlad je ve výsledku neoddělitelně svázán s originálním dokumentem a opatřen tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem.

Zdroj: https://navolnenoze.cz/id/4846/44900.jpg

Co je míněno pojmem překlad bez ověření?

Překlad bez ověření zdaleka neznamená, že by přeložený dokument nebyl vysoce kvalitní. Pouze nevyžaduje ověření soudním překladatelem pro oficiální účely v dané zemi. Neověřené překlady mohou být klidně právního charakteru, například právní dokumentace používané v rámci podnikání. Tyto dokumenty byste ovšem měli vždy svěřit do rukou profesionálního překladatele s právním vzděláním a praxí.

Pokud se tedy nejedná o překlady pro soukromé účely, jakékoli překlady bez ověření byste vždy měli přenechat specializovanému překladateli na daný obor, nejlépe pod záštitou prověřené překladatelské agentury.

Ať už jde o překlad webových stránek, technických dokumentací nebo obchodní korespondence, správně přeložené dokumenty s přesnou terminologií a správným zacílením pro danou zemi, případně také místní trh, jsou pro úspěšné podnikání nezbytností.

Kdy potřebujete úřední překlad?

Standardně se můžete řídit pravidlem, že pokud je dokument ověřen podpisem nebo razítkem, budete k vyhotovení cizojazyčné kopie potřebovat soudní překlad. Nemusí tomu být vždy, ale jakmile budete jednat s úřady nebo jinými oficiálními institucemi, pravděpodobně po Vás úřední překlad chtít budou. Pokud si ovšem nejste jistí, zda potřebujete překlad s kulatým razítkem nebo ne, jednoduše se obraťte na instituci, společnost nebo osobu, která po Vás překlad vyžaduje.

Soudní překlad pro jednotlivce

V praxi se často jedná o situace související s prací, sňatkem či narozením potomka v zahraničí. Pokud například plánujete svatbu za hranicemi České republiky, můžete potřebovat soudní překlad v souvislosti s obstaráním osobních dokumentů v dané zemi nebo pro získání potvrzení o uzavření manželství. Narodí-li se Vám potomek v cizině, budete muset jeho pobyt legalizovat soudním překladem rodného listu.

Často také lidé odcházejí pracovat do zahraničí a potřebují v onom státě doložit nejrůznější dokumenty, jako je dokončené vzdělání nebo praxe soudně přeloženými doklady. Žádný úřad ani instituce po Vás ovšem nikdy nebude chtít překlad občanského nebo řidičského průkazu. Nejčastěji se soudní překlad pro jednotlivce týká následujících dokumentů:

 • osobní doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • závěti, notářské zápisy, všechna podání k soudu
 • vysvědčení, diplomy, certifikace, různá osvědčení
 • pojistky, výpisy z trestního rejstříku, bankovní výpisy
 • plná moc, podpisové vzory, policejní protokoly
 • pracovní smlouvy
 • živnostenský list, koncesní listiny

Soudní překlad pro firmy

Obecně platí, že soudně ověřené překlady vyžadují zejména úřední orgány státní správy. Firmy úřední překlady potřebují zejména tehdy, obchodují-li se zahraničím. Pokud si nejste jisti, pro které dokumenty potřebujete úředně ověřené překlady a kdy Vám postačí právní překlady dokumentů, poraďte se se svým právníkem nebo se rovnou obraťte na překladatelskou agenturu. Nejčastěji se ovšem soudní překlad týká následujících dokumentů:

 • zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zřizovací listiny, stanovy
 • pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, bankovní garance
 • studie proveditelnosti, due diligence
 • znalecké posudky,
 • smlouvy o převodu obchodního podílu
 • obchodní korespondence a faktury
 • právní stanoviska, analýzy, rozsudky, analýzy
 • zákony a úřední nařízení
 • audity, účetní uzávěrky, daňová přiznání, finanční a daňové expertízy

Kdy stačí překlad bez ověření?

Jak už jsme si nastínili výše, ne všechny právní texty vyžadují překlad soudním překladatelem a stejně tak je tomu v případě jakýchkoli odborných překladů. Zjednodušeně řečeno se jedná o veškeré situace, kdy nejednáte s veřejnými orgány a oficiálními institucemi. V mnoha situacích vám postačí klasické překlady se zohledněním specifik marketingových textů.

Jaké musí mít soudní překlad náležitosti?

Soudní překlady mohou vyhotovit pouze soudní překladatelé, kteří do této funkce byli jmenování krajským soudem a jsou vedeni v rejstříku soudních tlumočníků Ministerstva spravedlnosti. Profese soudního překladatele vyžaduje nejen jazykové vzdělání, ale také právní znalosti, mnoho let zkušeností v oboru a preciznost.

Vyhotovený překlad je pevně spojen s originálním dokumentem osobní pečetí překladatele, pečetním provázkem v barvě trikolory a kromě toho je opatřen ověřující listinou neboli tlumočnickou doložkou. Soudní překlady se dále řídí zákonem č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Vzor kulatého razítka

Překladatelské razítko neboli pečeť soudního překladatele je kulatého tvaru o průměru 36 mm. Uprostřed kruhu je vyobrazen malý státní znak, pod nímž je uvedeno označení „soudní překladatel“ spolu s upřesněním jazyka, případně jazyků, ve kterých překládá. Příjmení se vždy píše velkými písmeny pro odlišení od křestního jména a je umístěno v horní části razítka.

Zdroj: https://www.kstcr.cz/cz/profesni-informace-profesni-informace-2

Typy soudního překladu

V neposlední řadě byste měli vědět, že existují tři varianty soudního překladu, které se liší stupněm ověření v závislosti na zemi, pro kterou je soudní překlad určen:

 • Klasický soudní překlad: vztahuje se na úřední překlady do zemí, se kterými má ČR uzavřenou dohodu o osvobození od dalšího ověření. Seznam těchto států naleznete zde.
 • Soudní překlad s apostilou: týká se soudních překladů do zemí, které jsou signatáři Haagské úmluvy. Seznam států, kterých se to týká, naleznete zde.
 • Soudní překlad opatřený superlegalizací – pokud daný stát není členem Haagské úmluvy, ani nemá s ČR uzavřenou bilaterální smlouvu, budete potřebovat získat toto ověření.

Jak získat překlad soudním překladatelem?

Vzhledem k tomu, že soudní překlad je neoddělitelně svázán s originálním dokumentem, budete si pravděpodobně muset nejprve opatřit jeho notářskou kopii. Tu získáte v jakékoli notářské kanceláři. Dokumenty určené do zahraničí musí být ověřené samotným notářem. Znamená to, že nestačí ověření od notářského koncipienta ani z pobočky Czechpointu. K soudnímu překladu poté použijete ověřenou kopii a originální dokument si budete moci ponechat.

Vzhledem k tomu, že jsou všichni soudní tlumočníci zapsáni v seznamu tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti, můžete se obrátit na internetové stránky Ministerstva spravedlnosti. Případně také můžete navštívit stránky Komory soudních tlumočníků a překladatelů.

Snazší a rychlejší variantou je kontaktovat překladatelskou agenturu, která se soudními překladateli a tlumočníky již spolupracuje a vše potřebné pro Vás zajistí. Přestože si za službu něco málo připlatíte, ušetříte si spoustu času i starostí, zejména pokud potřebujete získat vyšší ověření z dalších institucí a úřadů.

Předání dokumentů k úřednímu překladu

Počítejte s tím, že soudní překlad nelze vyřídit bez fyzického předání dokumentu soudnímu překladateli či překladatelské agentuře, aby mohl být s dokumentem spojen. Předání listin můžete učinit přímo osobně, nebo je zaslat prostřednictvím pošty. Vždy ale nejdříve překladatele nebo agenturu kontaktujte s Vašimi požadavky i zasláním dokumentu v elektronické podobě, což celý proces urychlí.

Nový zákon od 1. 1. 2021 také umožňuje vyhotovit soudní překlad v elektronické podobě. Jeho součástí musí být kvalifikovaný elektronický podpis s připojeným certifikátem s údaji o překladateli a elektronické časové razítko.

Pokud byste měli zájem o vyhotovení soudního překladu nebo jakéhokoli překladu bez ověření, můžete nás nezávazně kontaktovat prostřednictvím formuláře, emailu nebo nám jednoduše zavolat. Neváhejte se na nás obrátit i v případě jakýchkoli dotazů. Rádi Vám poradíme s případnými nejasnostmi.

Pin It on Pinterest

Share This