Nejznámější anglické citáty: víte, co přesně znamenají?

Hledáte motivaci? Nebo si chcete rozšířit znalosti o známé citáty? Připravili jsme pro vás přehled těch nejznámějších anglických citátů i s překlady. Pro větší přehlednost jsme je rozdělili do jednotlivých kategorií a přehledných tabulek.  

anglické citáty

Pokud máte citáty v oblibě, nepřehlédněte článek plný latinských citátů.  

Co všechno tu najdete? 

  • Anglické citáty o… 
    • lásce 
    • přátelství 
    • životě  
    • motivaci 

Mnoho slavných citátů pochází původně z angličtiny. Podívejte se na přehled těch nejznámějších.  

Anglické citáty o lásce 

Citáty o lásce patří asi k těm nejoblíbenějším. Máte je rádi i vy? Určitě si přijdete na své.  

ANGLICKÝ CITÁT ČESKÝ PŘEKLAD 
Where there is love, there is life.  – GÁNDHÍ  Kde je láska, tam je život. 
It is never too late to fall in love. – SANDY WILSON  Nikdy není příliš pozdě se zamilovat. 
Women are made to be loved, not understood. –  OSCAR WILDE  Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne proto aby byly chápány. 
Love the life you live. Live the life you love.  – BOB MARLEY  Miluj život, který žiješ. Žij život, který miluješ.  
The greatest happiness in one´s life is the knowledge, that someone loves us because of who we are, or rather, in spite of the fact who we are.  – ROMAIN ROLLAND  Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. 
Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.  – MARTIN LUTHER KING  Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.  
It’s better to be hated for what you are, than to be loved for what you’re not…  KURT COBAIN Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi…  

Citáty o přátelství 

Přátelství je další oblíbenou oblastí pro tvorbu citátů. Ty anglické jsou většinou nejrozšířenější. Podívejte se, co přesně znamenají.  

Tip: Další inspirativní motta najdete třeba také na Pinterestu.

ANGLICKÝ CITÁT ČESKÝ PŘEKLAD 
The only way to have a friend is to be one. – RALPH WALDO EMERSON Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.  
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.  – JOHN LENNON  Počítejte svůj věk přáteli, ne roky. Hodnoť svůj život počtem úsměvů, nikoliv slz.  
My best friend is the one who brings out the best in me.  – HENRY FORD  Můj nejlepší přítel je ten, který ze mě dostane to nejlepší, co ve mně je.   
Friendship isn’t a big thing. It’s millions of small things.  Přátelství není velká věc. Je to milion drobností.  
Friends make good times better and bad times easier. S přáteli jsou dobré časy ještě lepší a těžké chvíle jednodušší.  
Friendship is when people know all about you, but like you anyway. Přátelství je, když o tobě někdo ví všechno, ale má tě pořád stejně rád. 

Anglické citáty o životě 

Většina známých osobností často promlouvá o životě – na základě těchto promluv tak vznikají zajímavé citáty.    

ANGLICKÝ CITÁT ČESKÝ PŘEKLAD 
Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today.  – JAMES DEAN  Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes. 
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.  – OSCAR WILDE  Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí pouze existuje, toť vše. 
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments, that take our breath away.  – GEORGE CARLIN  Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. 
Follow your dreams, transform your life.  – PAULO COELHO  Následuj své sny, změň svůj život. 
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – ALBERT EINSTEIN  Život je jako jízda na kole. Musíš se hýbat vpřed, abys neztratil rovnováhu.  
The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters.  – AUDREY HEPBURN  Nejdůležitější věcí v životě je být šťastný – to je vše, na čem záleží.  

Citáty o cestování

ANGLICKÉ CITÁTYČESKÝ PŘEKLAD
Once a year, go someplace you’ve never been before. – DALAI LAMA Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.  
Travel is never a matter of money but of courage. – PAULO COELHO Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.  
All men have stars, but they are not the same things for different people. For some, who are travelers, the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. —  ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi.
To travel is to live. – HANS CHRISTIAN ANDERSON Cestování je život.
Travel is the only thing you buy that makes you richer. Cestování je jediná věc, kterou si koupíš a udělá tě bohatším.
Don’t tell me how educated you are, tell me how much you have traveled. – Muhammad Neříkej, jak jsi vzdělaný. Radši řekni, jak moc jsi cestoval.

Motivační citáty  

Schází vám motivace? Načerpejte ji z těchto krásných vět.  

ANGLICKÉ CITÁTYČESKÝ PŘEKLAD 
Only i can change my life. No one can do it for me.  – CAROL BURNETT  Jen já můžu změnit svůj život. Nikdo jiný to za mě nemůže udělat.  
There are a thousand excuses for failure but never a good reason.  – MARK TWAIN  Pro selhání lze najít tisíc výmluv, ale žádný dobrý důvod 
It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.  – THEODORE ROOSEVELT  Je těžké neuspět, ale je horší se o úspěch ani nepokusit.  
A goal properly set is halfway reached. – ABRAHAM LINCOLN  Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen.  
Never, never, never, never give up.  – WINSTON CHURCHILL  Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej. 
Only when we are no longer afraid do we begin to live. – DOROTHY THOMPSON  Teprve když se přestaneme bát, začínáme žít. 

Citátů (hlavně těch anglických) je nepřeberné množství, bohužel se tedy do našeho článku nedostaly všechny. Snad jste se i tak dozvěděli něco nového, nebo jste si minimálně procvičili angličtinu. Pokud si chcete anglickými citáty ozdobit i svůj domov, podívejte se například na samolepky na zeď s citáty, kde jistě najdete některé z výše zmíněných citátů.

Potřebujete přeložit citát z angličtiny do češtiny?

Kontaktujte nás.

Pin It on Pinterest

Share This