Vidimace a legalizace – aktuální informace pro rok 2023

Pojmy vidimace a legalizace jsou spojeny s ověřováním. Vidimace se hojně využívá při zajišťování soudních překladů. Pokud potřebujete dokument soudně přeložit, je takový překlad poté s originální listinou vždy svázán. Pokud si tedy chcete originál dokumentu ponechat a nevázat jej s překladem, jediné řešení je listinu nechat předem vidimovat. Soudní překlad se poté svazuje s touto ověřenou (vidimovanou) kopií.

vidimace a legalizace

Co se v článku dozvíte:

■   co je to vidimace a legalizace,

■   v jakých případech dokumenty vidimovat či legalizovat nelze,

■   co musíte k vidimaci či legalizaci předložit,

■   kdo vidimaci a legalizaci provádí.

Co je to vidimace?

Vidimace je určitý typ ověření listiny. Jde o vyhotovení kopie dokumentu a úřední ověření a zaručení, že tato kopie je doslova shodná s předloženou listinou. Je ale třeba mít na paměti, že takovým ověřením se nikterak neověřuje správnost údajů v dokumentu ani soulad s právními předpisy. Vidimace slouží čistě k ověření stejnosti textu. Osoba, která vidimaci provádí, nijak nezodpovídá za obsah vidimované listiny.

K takovému ověření je třeba přinést listinu, kterou chcete ověřit. Nejčastěji se ověřují např. maturitní vysvědčení, oddací list či listy úmrtní.

Vidimace se na vidimovací listině vyznačí ověřovací doložkou a úředním razítkem.

Jak vypadá doložka pro vidimaci?

doložka pro vidimaci

Existují případy, kdy dokument vidimovat nelze:

■  Jde-li o tzv. jedinečnou listinu, tedy nelze tuto listinu nijak nahradit listinou vidimovanou – to jsou např. občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, zbrojní průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení pobytu cizince, vkladní knížka, směnka, šek, lovecký průkaz, rybářský lístek, los, sázenka, geometrický plán nebo technická kresba.

■   Jde-li o listinu psanou v jiném, než českém či slovenském jazyce – to neplatí, pokud máte k listině úředně ověřený překlad.

■  Jde-li o listinu, která je opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, např. hologramem.

■  Jde-li o listinu, která je opatřena plastickým prvkem, např. plastickým textem či plastickým razítkem

■   Pokud se ve vidimované listině vyskytují změny, škrty, či vsuvky, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Co musíte předložit?

Žadatel o legalizaci musí prokázat svoji totožnost a to následujícími způsoby:

■   občanským průkazem či cestovním dokladem, jde-li o občana ČR,

■  průkazem o povolení k pobytu nebo cestovním dokladem nebo průkazem totožnosti občana EU, jde-li o cizince,

■  průkazem žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

■  průkazem povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,

■  průkazem žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany,

■   průkazem cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

V České republice vidimaci provádějí:

■   krajské úřady,

■   obecní úřady,

■   Hospodářská komora ČR,

■   České pošty,

■   notáři,

■   konzulární a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Nejčastěji se vidimace vyřizuje na pobočce České pošty, která je označena nápisem Czech POINT. Ověření každé jedné stránky formátu A4 či menšího stojí 30 Kč. Pokud máte listinu, která je větší nežli formát A4, cena se odvíjí od počtu A4, které se do tohoto formátu obsahově vejdou. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Co je to legalizace?

Legalizace je ověření pravosti podpisu. Probíhá tak, že žadatel o legalizaci podpisu musí vlastnoručně svůj podpis napsat přímo před ověřující osobou, nebo podpis před ověřující osobou uznat za vlastní. Legalizací se neověřuje správnost a pravdivost informací uvedených na takové listině.

Jak vypadá doložka pro legalizaci?

doložka pro legalizaci

V České republice legalizaci provádějí:

■   krajské úřady,

■   obecní úřady,

■   Hospodářská komora ČR,

■   České pošty,

■   notáři,

■   konzulární a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Legalizaci provádí jakákoliv Česká pošta s označením Czech POINT. Ověření každého podpisu, který chcete legalizovat, stojí 30 Kč.

Případy, kdy nelze legalizaci provést:

■  Jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která sama legalizaci provádí.

■  Je-li podpis napsán jinak, než latinskou abecedou.

■  Je-li podpis napsán na listině, která neobsahuje žádný text.

■  Je-li podpis legalizován na listině, která je napsána v jiném, než českém či slovenském jazyce a zároveň nemáte k takové listině úředně ověřený překlad.

Co musíte předložit?

Žadatel o legalizaci musí prokázat svoji totožnost a to následujícími způsoby:

■  občanským průkazem či cestovním dokladem, jde-li o občana ČR,

■  průkazem o povolení k pobytu nebo cestovním dokladem nebo průkazem totožnosti občana EU, jde-li o cizince,

■  průkazem žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

■   průkazem povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,

■  průkazem žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany,

■  průkazem cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Vidimace a legalizace: shrnutí

■   Pozor na případy, kdy nelze vidimaci či legalizaci provést.

■   Pokud chcete ověřit listinu, která není psaná ani česky ani slovensky, potřebujete k takové listině s sebou její úředně ověřený překlad.

Pin It on Pinterest

Share This