Ověřování listin a podpisu [2023]

Ověřování listin slouží k prověření pravosti kopie úředních dokumentů, pokud si chcete uchovat jejich originální vyhotovení. Potřebujete-li disponovat s bankovními účty nebo uzavřít smlouvu na základě plné moci, bude od vás vyžadováno úřední ověření podpisu.

Ověřování listin a podpisu

Jaké máte možnosti pro ověření dokumentů?

Pokud potřebujete úředně ověřit kopii dokumentu, nabízejí se dvě možnosti. Pro ně existují dva specifické termíny a těmi jsou vidimace a legalizace. Vidimace se uplatňuje pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou, a legalizace je termín pro ověřování pravosti podpisu.

Vidimací ani legalizací se však neověřuje pravost a správnost údajů uvedených na listině. Provedení vidimace a legalizace se řídí vyhláškou č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Kde lze ověření provést?

Oba typy úředního ověření,tedy vidimaci i legalizaci, provádí všechna pracoviště označená jako Czech POINT. Mezi ně se řadí následující instituce:

 • Krajské úřady
 • Obecní úřady
 • Újezdní úřady
 • Hospodářská komora ČR
 • Česká pošta
 • Notářské kanceláře

Kdy se nejčastěji využívá úřední ověření dokumentů?

Podnikatelé nejčastěji využívají úřední ověřování listin při vzniku, změně či zániku obchodní společnosti a při zápisu společnosti do rejstříku. Lidé také mohou potřebovat úřední ověření podpisu pro disponování s bankovními účty či uzavírání smluv při plné moci nebo k podání žádosti o kopii listin ze sbírky katastru.

K čemu slouží ověření listin (vidimace)?

Občané i podnikatelé při obchodním i soukromém styku běžně musejí dokládat celou řadu listin. Zpravidla si však potřebují zachovat originály těchto dokumentů a často je od nich dokonce vyžadována listina v několika vyhotoveních. V takovém případě se hodí vytvořit kopie. Ty však vyžadují úřední ověření.

Úředně ověřené listině, tedy takové, která se doslovně shoduje s originálem, se říká vidimovaná listina. Vidimace je možná u všech dokumentů, u kterých to zákon vysloveně nezakazuje. Jediné, co pro ověření potřebujete, je samotná listina. Není tedy nutný doklad totožnosti nebo jiný dokument.

Kdy vidimaci nelze provést?

Pokud úřad zamítne provedení vidimace, je povinen o tomto rozhodnutí uvědomit osobu, která o ověření listiny žádala, a sdělit důvody, které k zamítnutí vedly. Ty mohou být následující:

 • Jedná se o listinu, kterou nelze nahradit. Do této kategorie spadá zejména občanský průkaz, řidičský průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky, technické kresby a geometrické plány
 • Listina není psaná v českém jazyce
 • Listina je opatřená plastickým razítkem nebo textem
 • Kopie listiny se neshoduje s originálem
 • Není-li patrné, zda se jedná o originál, opis, ověřenou kopii, kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis vyhotoveného rozhodnutí

K čemu slouží ověření podpisu (legalizace)?

Při ověřování podpisu se prokazuje, že žadatel listinu vlastnoručně podepsal před pověřenou osobou nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vyžaduje-li charakter podepisované listiny ověření totožnosti a pravosti podpisu dotyčného, který ji podepisuje, jedinou možností je legalizace podpisu.

Zatímco u vidimace je pro ověření listiny potřeba pouze samotný dokument, v případě úředního ověření podpisu je nutné, aby se dotyčná osoba dostavila na příslušný úřad osobně, předložila listinu, na níž chce pravost podpisu ověřit, a prokázala se dokladem totožnosti. V případě, že nemůže dotyčný číst nebo psát, ověřování probíhá za účasti dvou svědků. Doklady, které můžete předložit, jsou:

 • Občanský průkaz,
 • Řidičský průkaz
 • Cestovní průkaz totožnosti
 • Cizinecký pas
 • Identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu

Kdy legalizace podpisu není možná?

Mezi případy, kdy úřední ověření nelze provést, se řadí tyto situace:

 • Jedná-li se ověření podpisu osoby, která legalizaci provádí
 • Je-li podpis uveden jiným písmem, než je latinská abeceda
 • Je-li podpis umístěn na listině, která neobsahuje žádný text
 • Je-li listina psána v jiném jazyce než českém a není k ní doložen úředně ověřený překlad

Kolik ověření listiny a podpisu stojí?

Ověření listin i podpisu se řídí položkou 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích. Poplatek za vyhotovení vidimace se tedy řídí zákonem, přičemž cena za jednu stránku listinu činí 30 Kč. U vidimace se do ceny započítává každá započatá strana formátu A4, zatímco u legalizace se účtuje každý podpis. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace ohledně soudních překladů najdete tady.

Pin It on Pinterest

Share This