Simultánní nebo konsekutivní tlumočení: které si vybrat?

Profesionální tlumočnické služby mohou být poskytovány v zásadě ve dvou různých režimech: konsekutivním (po sobě jdoucím) a simultánním (souběžném). Pochopení hlavních rozdílů mezi nimi, včetně výhod a nevýhod v závislosti na kontextu situace, je zásadní pro správný výběr služby, kterou potřebujete. V tomto článku se s Vámi podělíme o všechny důležité informace, které Vám pomohou se rozhodnout s ohledem na Vaše požadavky.

Zdroj: https://www.mastervoice.eu/sites/default/files/styles/free_crop/public/2019-01/_C6X7264.jpg?itok=aLjuROBm

Tlumočení hraje velmi důležitou roli v mezinárodním vztazích, umožňuje přenos komunikace napříč zeměmi i kontinenty a usnadňuje společnostem obchodovat i navazovat kontakty za hranicemi. V závislosti na tom, pro jaký účel tlumočení potřebujete, můžete vybírat z několika typů tlumočení. Existují ovšem dva základní druhy tlumočení, a to konsekutivní a simultánní. Každý z nich se hodí pro určité situace více a pro jiné zase méně.

Často se stává, že lidé nedokáží dostatečně rozlišit, v čem se tyto dva způsoby tlumočení liší, což vede k nesprávnému výběru služby. Právě z tohoto důvodu je velmi důležité pochopit, jaké jsou přednosti každého z nich. Znalost hlavních rozdílů mezi simultánním a konsekutivním tlumočením Vám pomůže určit, které z nich je pro Vás tou nejlepší volbou.

Čím se vyznačuje simultánní tlumočení

Simultánní (souběžné) tlumočení se nazývá také konferenční tlumočení, případně i konferenční překlad. Tento druh tlumočení jazyka se odehrává ve stejném čase jako původní proslov.

Tlumočník překládá, zatímco řečník pronáší svou řeč. Výklad, který pomocí sluchátek přijímá do svých sluchátek, tlumočník vzápětí interpretuje do sluchátek posluchačů cílového jazyka. Tím je zpravidla jeho rodný jazyk.

Ke konferenčnímu tlumočení je zapotřebí dvou tlumočníků, kteří se střídají ve zvukotěsné kabině přibližně po půl hodině z důvodu vysoké náročnosti výkladu. Stát se simultánním tlumočníkem trvá i zkušeným lingvistům řadu let, jelikož se potřebují naučit naslouchat a tlumočit maximálně s několikasekundovým zpožděním.

Každý simultánní tlumočník může pracovat nejdéle 20 až 30 minut v kuse, aby si udržel potřebnou koncentraci po celou dobu práce a byla zachována vysoká kvalita překladu. U běžného člověka zvuk vlastního hlasu potlačuje schopnost slyšet, co druhý říká. Proto se dva lidé v konverzaci střídají. Simultánní tlumočník se ovšem musí naučit potlačit přirozenou tendenci neposlouchat při hovoru a nemluvit při poslechu.

Čím se vyznačuje konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočník na rozdíl od simultánního tlumočníka poslouchá, co řečník říká, a teprve až poté, co se odmlčí, převádí řeč do druhého jazyka. Tlumočník tak má v tomto případě více času na sdělení informací plynulejším a pro posluchače příjemnějším způsobem.

Tato forma tlumočení vyžaduje kromě brilantních jazykových dovedností především skvělou paměť, aby tlumočník z originálního projevu nevynechal žádné informace.

Konsekutivní tlumočení probíhá velmi podobně jako rozhovor. To znamená, že prostředí, ve kterém se odehrává, musí umožňovat pauzy pro interpretaci jazyka. Protože tlumočení se uskutečňuje po každém úseku řeči, zdvojnásobí se délka trvání celého projevu.

Výhody simultánního tlumočení

Hlavní výhodou simultánního tlumočení je úspora času celého procesu. Simultánní tlumočníci nejsou rušeni okolními vlivy, neboť pracují ze zvukotěsné kabiny, která je umístěna za publikem. To jim umožňuje lépe se soustředit a tlumočit v reálném čase.

Vzhledem k tomu, že tlumočník ihned sděluje posluchačům myšlenky řečníka, žádné informace se během procesu neztratí. Díky okamžitému převodu řeči do druhého jazyka umožňuje tento typ interpretace dosáhnout větší přesnosti z hlediska obsahu.

Další výhodou je, že neexistuje žádné omezení z hlediska počtu jazyků, do kterých lze tlumočit současně. A to konkrétně díky velkému počtu tlumočníků, kterým je umožněno pracovat najednou. Delegáti si tak mohou vybrat jimi preferovaný jazyk ve sluchátkách.

Výhody konsekutivního tlumočení

Práce konsekutivního tlumočníka nevyžaduje žádné zvláštní vybavení, jako je tlumočnická kabina a vysoce kvalitní sluchátka a mikrofony. Vše, co tlumočník potřebuje k vykonání své práce, je poznámkový blok a pero, aby si mohl dělat poznámky o tom, co řečník sděluje.

Tlumočení bez využití drahé techniky značně snižuje celkové náklady za tlumočnickou službu. V závislosti na délce konání dané akce můžete potřebovat pouze služby jednoho tlumočníka, což Vám také významně sníží celkové výdaje za tlumočení.

Tato metoda má ale i další výhody. Konsekutivní tlumočení nechává tlumočníkovi větší prostor pro přesnější vyjádření z hlediska změny intonace i melodie vět a projevu emocí. Tlumočená řeč je tedy celkově kultivovanější a příjemnější na poslech. Jinými slovy: konsekutivní tlumočníci mají mnohem větší kontrolu nad slovy, která tlumočí.

Nevýhody simultánního tlumočení

Simultánní tlumočení je především dražší než konsekutivní forma. Je to zejména z důvodu, že jsou k němu zapotřebí dva tlumočníci. Dalším faktorem, jenž ovlivňuje vyšší cenu, je náročnost tlumočení. Simultánní tlumočení je považováno za jednu z nejvíce vyčerpávajících aktivit, které dokáže lidský mozek vykonat, proto je nutné ji svěřit jen špičkovým a zkušeným tlumočníkům.

Vybavení, které je pro simultánní tlumočení nezbytné, je rovněž finančně nákladné. Konferenční tlumočení vyžaduje pronájem tlumočnické zvukotěsné kabiny, kabeláží, náhlavních souprav pro delegáty, mikrofonů pro tlumočníky a celkové zvukové režie.

Potřebná výbava však závisí i na tom, kde jsou kabiny umístěny. Pokud se nacházejí v jiné místnosti, než kde probíhá řečníkův projev, je nutné ještě zajistit kamery a obrazovky pro tlumočníky.

Nevýhody konsekutivního tlumočení

Proces mezi řečníkem a tlumočníkem probíhá v režimu stop-start, což prodlužuje množství času, který celá akce zabere, a zároveň může rušit osobu, jež pronáší proslov. Může se stát, že řečník kvůli pauzám ztratí svůj myšlenkový pochod. Autor projevu se tedy musí vždy připravit na to, že bude tlumočen, aby věděl, kdy dělat pauzy v projevu.

Stejný projev bude pronesen dvakrát, nejprve ve zdrojovém jazyce a poté v jazyce cílového publika, což nemusí být ideální například pro zaneprázdněné účastníky.

Konsekutivní tlumočení umožňuje vždy tlumočit pouze jeden jazyk do druhého, protože tlumočit do více jazyků by znamenalo další prodloužení průběhu události. Mluvčí by si museli nechat mezi jednotlivými segmenty řeči delší pauzy, což by ještě více narušilo koncentraci řečníka.

Kdy se využívá simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se obecně využívá pro velké publikum, například na konferencích, zasedáních správní rady, multilaterálních organizacích, neziskových akcích a dalších událostech, které zahrnují větší množství jazyků.

Souběžné tlumočení je v podstatě nutné využít pro každý scénář, který vyžaduje rychlý přenos informací. Simultánní tlumočení se hodí uplatnit například při jednáních, jako jsou konference Evropské unie, Organizace spojených národů a další podobné akce. Konferenční tlumočení dále můžete použít například při těchto příležitostech:

 • schůze představenstva,
 • diplomatické konference,
 • mezinárodní konference,
 • přednášky,
 • prezentace,
 • prohlídky a exkurze, které neumožňují pauzy – zde lze využít simultánní tlumočení se šeptákovým zařízením (viz níže).

Typy simultánního tlumočení pro malá setkání

 • Šušotáž je tlumočení šeptem do ucha bez tlumočnické techniky, které lze využít pro jednu až dvě osoby. Tato forma simultánního tlumočení se hodí pro kratší a méně početné akce, jako je například obchodní jednání. Hlavní nevýhodou je náročnost tlumočení a možnost rušení ostatních posluchačů či řečníka.
 • Simultánní tlumočení se šeptáky představuje mezistupeň mezi kabinovým tlumočením a šušotáží. Posluchači mají sluchátka a tlumočník k nim hovoří pomocí mikrofonu. Typicky se tento druh tlumočení využívá pro skupinky do 15 osob na menší akce a exkurze, kde kvůli časové úspoře nelze využít konsekutivní tlumočení.

Kdy se využívá konsekutivní tlumočení

Tento formát převádění řeči tam a zpět se uplatňuje především v situacích, kde rychlost a efektivita jsou o něco méně důležité než srozumitelnost a záměr projevu, jako je například lékařský výklad. Lze jej využít při menších formálních i neformálních setkáních, kde je nutné tlumočit pouze jeden jazyk.

Obecně je konsekutivní tlumočení vhodné pro méně početná setkání, která umožňují pauzy v řeči. Tato forma tlumočení je dále upřednostňovaným způsobem překladu řeči při opakovaných sezeních s otázkami a odpověďmi, jako jsou lékařské schůzky. Typicky se využívá pro:

 • porady lidských zdrojů,
 • obchodní jednání,
 • rozhovory,
 • soudní výpovědi a schůzky klientů/advokátů (soudní tlumočení),
 • lékařské konzultace,
 • symposia,
 • veletrhy.

Doprovodné tlumočení

Specifickým typem konsekutivního tlumočení je tzv. doprovodné tlumočení, které je vhodné zejména pro setkání s obchodními partnery. Tlumočník je Vám k dispozici například při pracovní večeři, při prohlídce města nebo při několikadenním obchodním jednání včetně doprovodného programu.

Tlumočník Vám může být nápomocen nejen při příjezdu zahraničních partnerů na území ČR, ale také při cestě do ciziny, kde Vám může pomoci zorientovat se a lépe se adaptovat na sociokulturně odlišné prostředí.

Konsekutivní tlumočení na dálku

Konsekutivní tlumočení funguje nejen v offline prostředí, ale lze jej také zajistit pro online přenosy. Tato forma tlumočení je vhodná jak pro videokonference, tak i telefonní rozhovory. Konkrétně jej lze využít pro tyto účely:

 • Schůzky přes web: konsekutivní tlumočníci a účastníci přenosu se setkají tváří v tvář na stejné konferenční online platformě, jako je např. Zoom, Teams, Webex nebo jakákoli jiná videokonferenční služba.
 • Tlumočení po telefonu: konsekutivní tlumočník je připojen k hovoru a tlumočí z jednoho jazyka do druhého po telefonu to, co mezi oběma stranami slyší.

Aspekty, které zohlednit při výběru tlumočení

Množství osob a jazyků

To, co primárně určuje výběr služby simultánního, nebo konsekutivního tlumočení, je počet zúčastněných osob. Konsekutivní tlumočení se využívá pro akce o menším počtu lidí a pro individuální schůzky, které vyžadují tlumočení pouze do jednoho jazyka.

U větších akcí s početnou účastí, jako jsou konference, budete potřebovat simultánní tlumočníky, kteří budou překládat bez zpoždění do několika jazyků najednou. Simultánní tlumočení je tedy nutností obzvláště v případě účasti posluchačů odlišných řečí.

Čas potřebný k provedení akce

Dalším důležitým aspektem, který tyto dva typy tlumočení odlišuje, je čas potřebný k provedení práce. Konsekutivní tlumočník překládá řeč poté, co původní řečník přerušil nebo dokončil řeč, čímž se trvání celé akce zdvojnásobí, zatímco simultánní tlumočník pracuje v reálném čase a mluví bez jakýchkoli přestávek.

Pokud tedy akce nedovoluje pauzy, je simultánní tlumočení tou správnou volbou. U menších setkání, zejména těch, která probíhají formou rozhovoru, kde jsou naopak pauzy žádoucí, je konsekutivní tlumočení vhodnější i z hlediska zajištění přesnějších formulací.

Prostředí

Konsekutivní tlumočení je optimální pro situace, ve kterých je upřednostňován osobní kontakt, jako jsou rozhovory s klientem, právníkem či tiskové konference. Konsekutivní tlumočník Vám může pomoci přesněji a plynuleji komunikovat s někým, kdo mluví odlišným jazykem. Simultánní tlumočení je efektivnější, když mluvíte před publikem ve formálním prostředí, a naopak je méně vhodné v neformálním prostředí.

Simultánní, nebo konsekutivní tlumočení?

Abychom si to shrnuli, výběr správné formy tlumočení závisí především na typu akce, kterou organizujete. Pokud se jedná o obchodní jednání, lékařský výklad, prohlídku nemovitosti, exkurzi nebo jakoukoli jinou událost o menším počtu osob, která umožňuje pauzy v konverzaci, pak je konsekutivní tlumočení službou, kterou potřebujete. Vhodné bude také pro malá setkání, jako jsou pohovory a osobní schůzky.

Simultánní tlumočení se bez ohledu na velikost akce oproti tomu hodí pro každý typ situace, ve které jsou informace poskytovány v nepřetržitých sekvencích a/nebo musí být sdělovány ve více jazycích. Nejenže je simultánní tlumočení časově úsporné, ale také umožňuje sdělovat informace v personalizovaném formátu pro vícejazyčné publikum.

Ať už se rozhodnete pro konsekutivní, nebo simultánní tlumočení, s naší pomocí můžete najít ten správný formát tlumočení, který přesně vyhovuje Vašim konkrétním potřebám. V naší agentuře poskytujeme služby tlumočení do desítek světových jazyků, nabízíme pronájem tlumočnické techniky a technické inženýry, kteří Vám mohou pomoci se zajištěním kvalitního zvukového přenosu. Neváhejte nás proto kontaktovat i v případě nezávazné poptávky nebo jakýchkoli dotazů.

Pin It on Pinterest

Share This